This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Mây tre lá

Từ ngàn xưa đến nay, cây tre luôn là biểu tượng đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Cây tre đi vào tiềm thức của dân tộc ta qua hình ảnh oai hùng Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc. Ngày nay trong công cuộc hiện đại hoá nhưng cây tre vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống mọi người. Với đặc điểm là một loại cây rất dễ trồng, lớn rất nhanh, nó có thể cao tới 40m và sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây tre có thể phục vụ lợi ích của con người trên rất nhiều phương diện
  • Giường tre mtl 09

   Thể loại: Giường tre Nguồn gốc: Giường tre được làm từ làng
  • Giường tre mtl 06

   Thể loại: Giường tre Nguồn gốc: Giường tre được làm từ làng
  • Giường tre mtl 14

   Thể loại: Giường tre Nguồn gốc: Giường tre được làm từ làng
  • Giường tre mtl 04

   Thể loại: Giường tre Nguồn gốc: Giường tre được làm từ làng
  • Giường tre mtl 02

   Thể loại: Giường tre Nguồn gốc: Giường tre được làm từ làng